Διαδικασία Παροχής Βεβαίωσης για Τελωνεία

Διαδικασία Παροχής Βεβαίωσης για Τελωνεία

Για την έκδοση Βεβαίωσης  Εισαγωγής Μεταχειρισμένου Οχήματος από τον Εθνικό διανομέα προς το αρμόδιο τελωνείο απαιτούνται τα εξής:

  • Συμπλήρωση όλων των στοιχείων της Αίτησης Παροχής Βεβαίωσης και  υπογραφή από τον αιτούντα. 

  • Κατάθεση ποσού 24,80 (20€ πλέον ΦΠΑ) υπέρ του Εθνικού διανομέα (Εταιρεία:  AIGLON AE).

 Η κατάθεση του παραπάνω ποσού μπορεί να γίνει στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην αίτηση  με την αιτιολογία: ‘Ονομ/μο αιτούντος,  Έκδοση Βεβαίωσης.

  • Αντίγραφο Δήλωσης Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά (1. Αίτηση, 2. Αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης 24,8€, 3. Αντίγραφο Δ.Α.Ο) θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην εταιρεία AIGLON AE στο email: info@peugeot.gr  με θέμα:  ‘Έκδοση Βεβαίωσης Τελωνείου’.

O μέγιστος χρόνος έκδοσης είναι δύο (2) εβδομάδες. Σε τυχόν αργία, κατά τη λήξη των δύο εβδομάδων, η αποστολή των βεβαιώσεων θα  γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προσοχή: Εάν α) δεν αποσταλεί κάποιο από τα τρία(3) παραπάνω δικαιολογητικά ή β) υπάρχουν ελλιπή  στοιχεία ή αδυναμία ανάγνωσης αυτών ή γ) δεν έχει κατατεθεί το προβλεπόμενο ποσό,   η έκδοση της βεβαίωσης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.